Säännöt

SÄÄNNÖT

Vanjärvi-seura ry

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vanjärvi-seura ry, kotipaikka Vihdin kunta ja

pääasiallinen toiminta-alue Vanjärven kylä.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laaja-alaisesti Vanjärven kylän ja sen asukkaiden hyväksi. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja kehittämään Vanjärven kylän asukkaiden viihtyvyyttä, yhteistyötä, keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja toimintaa, edistämään kyläkulttuurin kehittymistä sekä vaalimaan Vanjärven kulttuuriperintöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • osallistua kylää koskevaan suunnitteluun, tehdä selvityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia
 • järjestää mm. erilaisia tapahtumia, juhlia, kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, retkiä ja talkoita
 • toimia yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • tehdä anomuksia
 • järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja muita varoja
 • perustaa esim. rahastoja
 • omistaa, hallita ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • periä pääsymaksun ja/tai harjoittaa ravintola- ja anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Vanjärven kylän asukas tai Vanjärvellä aiemmin asunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavan. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös henkilön, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta.

Jäseneksi voivat liittyä myös oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolla on myös harkinnanvaraisesti oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai muutoin vahingoittaa yhdistystä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys saa periä jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää

äänioikeuttaan ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen vuosikokous (kyläkokous)

Yhdistyksen vuosikokous, jota voidaan kutsua kyläkokoukseksi, pidetään vuosittain maalis-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä hallituksen määräämässä paikassa.

Vuosikokouksessa päätetään

 • tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntämisestä ja toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastajien kertomus antaa aihetta
 • seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
 • jäsenmaksun suuruudesta
 • puheenjohtajan valinnasta joka toinen vuosi
 • hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle
 • toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinnasta
 • muista yhdistyksen kannalta olennaisista asioista

Kokouskutsu vuosikokoukseen on julkaistava vähintään neljä päivää ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä.

Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen jäsenkokouksen, jossa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen jäsenkokous koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesta vaatii.

Kokouskutsu yhdistyksen ylimääräiseen jäsenkokoukseen on julkaistava vähintään neljä päivää ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa hallitus, johon valitaan puheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan ja enintään kaksitoista jäsentä.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt kuten sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, ja se tulee kutsua koolle, mikäli vähintään neljä hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi hallituksen jäsentä. Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus on ratkaistu arvalla ja tämän jälkeen toimitaan erovuorojen mukaisesti.

Yhdistyksen toiminnantarkastaja

Yhdistykselle valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajan on annettava vuosittain vuosikokoukselle lausunto yhdistyksen toiminnan, tilinpäätöksen ja kirjanpidon hoidosta.

YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi, alkaen 1.1 ja päättyen 31.12.

Yhdistyksen kirjanpito järjestetään kirjanpitolain määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös on yhden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä (31.1 mennessä) jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi määrätä sihteerin, rahastonhoitajan tai Vanjärven seurojentalon ylläpitovastaavan kirjoittamaan yhdistyksen nimen, kaksi yhdessä.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa tai yhdistyksen ylimääräisessä jäsenkokouksessa mikäli muutosta kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava vuosikokouksen tai yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen kokouskutsussa.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain sitä varten koolle kutsutussa jäsenkokouksessa. Purkamisen on äänestyksessä saatava vähintään ¾ äänienemmistö.

Yhdistyksen varat on purkautumistapauksessa käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 

Hallitus

Kyläavustaja

Tule kyläavustajaksi Vanjärvelle!

Kokouspöytäkirjat ja VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Vuosikertomukset 2015 ->

Toimintasuunnitelmat 2016 ->

Kesäjuhlatoimikunta

Kulttuurijaosto

Liity jäseneksi

Yhteystiedot

Laskutustiedot

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.