Pelastussuunnitelma

Vanjärven seurojentalon

PELASTUSSUUNNITELMA

Turvallisuusohjeita tilojen käyttäjille

Laadittu 25.11.2013

1 Pelastussuunnitelman perusteet

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa ja neuvoa Seurojentalossa toimivia henkilöitä sekä tilaisuuksien vastuuhenkilöitä tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja muiden henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Pelastussuunnitelman tarkoitus on parantaa Seurantalossa asioivien ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Ennalta laaditun pelastussuunnitelman tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua paikalla olevat ihmiset osaavat toimia oikein ja tehokkaasti, jotta vältytään henkilövahingoilta ja aineelliset vahingot saadaan minimoitua.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan Seurantalon ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Pelastusviranomainen tarkastaa pelastussuunnitelman palotarkastuksen yhteydessä, mutta pelastussuunnitelman sisältämät tiedot tulee tarkistaa omatoimisesti vuosittain tai muulloinkin oleellisten tietojen kuten henkilöiden yhteystietojen muuttuessa.

Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslakiin 29.4.2011/379 sekä Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta 5.5.2011/407. Pelastuslaki ja asetus löytyvät tämän pelastussuunnitelman liitteistä.

HUOM!

Tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että on tarvittaessa toimittanut 14 vuorokautta ennen tapahtumaa alueen pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa poliisille lupa-anomuksen ilotulituksesta (kaavake löytyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kotisivuilta www.lup.fi)

2 Kohteen yleistiedot

Vanjärvi-Seuran ja Kalevanviestin omistama seurojentalo on 1950-luvun alussa rakennettu Se sijaitsee kylän keskustassa, Vanjärventien varrella osoitteessa Vanjärventie 480.

Seurojentalo on peruskorjattu ajanmukaiseksi. Talo on sähkö- / öljylämmitteinen, käsittäen juhlasalin näyttämöineen, tilavan tarjoilutilan, hyvin varustetun keittiön sekä saniteettitilat. Yläkerrassa myös pieni kerhohuone.

Tiloihin mahtuu n.160 henkilöä.

Vanjärvi- Seura ry vuokraa taloa juhla- ja kokouskäyttöön.

Rakennus on osittain kaksikerroksinen ja siinä on kerrosalaa 300,5 m² . Kantavien rakenteiden materiaali on puuta ja rakennus on paloteknisesti P3-luokkaa (paloahidastava).

Tilat on varustettu jälkiheijastavilla uloskäytäväopasteilla ja alkusammutusvälineistöllä. Tiloissa koneellinen ilmanvaihto on keittiön osalla, sekä salin kattopuhallin

Sähköpääkytkin sijaitsee keittiössä,päävirtataulussa. Veden pääsulku sijaitsee kellarissa keittiön alla olevassa nurkkahuoneessa, samassa, jossa on lämminvesivaraaja.

3 Liitynnät pelastustoimeen

Alueen pelastuslaitos: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Puh. (09) 8162 8699 (vaihde, 24 h)

E-mail: pelastuslaitos@espoo.fi

Internet: www.lup.fi

Kiireettömät tiedustelut ja neuvontapuhelut (palotarkastukset, lupa-asiat, nuohouksen valvonta, pelastussuunnitelmat sekä muu onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä opastus ja neuvonta) arkisin päivystävä palotarkastaja klo 9.00-11.30 puh. (09) 8162 6815

Lähin vakinainen paloasema: Karkkilan paloasema, käyntiosoite: Yrittäjäntie 22, Karkkila

Karkkilan paloasema puh. (09) 81627882

postiosoite: Espoon kaupunki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, PL 67081, 02070 Espoon kaupunki

Avun saapuminen Seurojentalolle kestää arvioilta noin 10-15 minuuttia.

Kiireellisissä hätätapauksissa soita aina 112.

4 Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

Seurojentalolla todennäköisimpiä vaaratilanteita ovat tapaturmat, sairauskohtaukset, tulipalo sekä liikenneonnettomuus ajoliittymässä Seurojentalolle. Tilanteisiin on syytä varautua ennalta ja hallita tarvittavat ensitoimenpiteet (alkusammutus, ensiapu), sillä ulkopuolisen avun saaminen Seurojentalolle vie aikaa ja ensitoimenpiteet on kyettävä hoitamaan sillä aikaa omatoimisesti.

5 Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Useimmat onnettomuudet kyetään estämään ennalta hyvinkin pienillä teoilla ja ennen kaikkea huolellisuudella. Tutustu huolella pelastussuunnitelman ohjeisiin vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

5.1 Tapaturmien ehkäisy

Tapaturmista yleisimpiä ovat liukastumiset ja kaatumiset. Ennalta ehkäisyn kannalta on tärkeää huolehtia kulkuväylien kunnossapidosta ympäri vuoden ja talvella hiekoituksesta. Piha-alueen ja tasoerojen riittävä valaistus ehkäisee osaltaan turhia tapaturmia.

Tilaisuuksien aikana on tärkeää huomioida, että lattioilla kulkevat tilapäiset sähköjohdot teipataan huolellisesti kiinni lattiaan, peitetään (liukuestein varustetuilla) matoilla tai estetään muulla tavoin niihin kompastuminen.

Mikäli havaitset turvallisuuspuutteen kulkuväylillä, ilmoita siitä Seurantalon yhteyshenkilölle.

5.2 Tulipalo

Tilaisuuden järjestäjä vastaa omalta osaltaan huolellisuudesta tulenkäsittelyssä sekä siitä, että sähkölaitteita ja -asennuksia käytetään asianmukaisesti.

5.2.1 Tupakointi

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa tupakointiin osoitetulla paikalla. Tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että tupakan tumpeille on järjestetty asianmukainen tuhka-astia (kannellinen astia tai astia, jossa on vettä).

5.2.2 Sähkölaitteet ja -asennukset

Tilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa suojaetäisyyksiä palovaaraa aiheuttavissa asennuksissa (valaisimet, sähkömoottorit). Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten koristeiden ja somisteiden suojaetäisyyksiin valaisimista.

Tilaisuuden järjestäjä huolehtii, ettei sähköjohtimia ylikuormiteta tai sähkölaitteiden tuuletusta estetä. Sähkölaitteiden käyttö tulee tapahtua valvotusti.

5.2.3. Avotuli

Kynttilöitä poltettaessa tulee huolehtia, että alusta on palamaton ja kynttilä pysyy tukevasti paikoillaan. Kynttilöiden läheisyyteen ei saa asettaa herkästi syttyviä koristeita tai tekstiilejä. Kynttilöitä ei saa koskaan jättää tiloihin ilman valvontaa!

Huomioi, että kynttilästä lähtenyttä paloa EI SAA sammuttaa vedellä! Käytä sammutuspeitettä tai käsisammutinta.

Ulkotulien polttaminen rakennuksen portailla, kuistilla ja seinustoilla on kielletty paloturvallisuussyistä. Ulkotulia saa asettaa kauemmas rakennuksesta alustoille, joissa ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

Mikäli tilaisuuteen liittyy ilotulitus, ilotulitukseen tulee anoa 14 vuorokautta ennen tapahtumaa lupa poliisilta tai pelastusviranomaiselta. Ilotulituksesta tulee sopia erikseen Karstun Seurantalon edustajien kanssa, ilotulitus vaatii aina maanomistajan luvan. Ilotulitusta varten on varattava riittävä alkusammutuskalusto. Kovan tuulen tai metsäpalovaroituksen aikana ilotulitusta ei saa järjestää.

5.2.4 Tulityöt

Seurantalolla ei suoriteta tulitöitä.

5.2.5 Tuhopolttojen torjunta

Tuhopolttojen torjunnan kannalta tärkeintä on huolehtia, ettei rakennuksen seinustoilla säilytetä mitään palamiskelpoista. Jätteet ja pakkaustarvikkeet tulee aina huolehtia niille tarkoitettuun jäteastiaan.

5.3 Vaaralliset aineet

Seurantalolla ei säilytetä vaarallisia aineita.

5.4 Vaaratilanteet ajoliittymässä

Seurojentalolle johtava ajoliittymä on vaaranpaikka. Seurojentalolle vievä liittymä tulee yllättäen mutkaisen tien ja mäen jälkeen ja näkyvyys on heikko. Seurojentalolle kääntyvien ja etenkin Seurojentalolta Vanjärventielle liittyvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä muut tienkäyttäjät eivät havaitse liittymää kovinkaan hyvin.

5.5 Ilkivallan ja rikosten ehkäisy

Alue on rauhallista eikä Seurojentaloon ole aikaisemmin kohdistunut ilkivaltaa. Ilkivaltaa ja rikoksia ehkäistään huolehtimalla alueen valaistuksesta sekä rakennuksen lukituksista.

6 Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Ulkopuolisen avun saaminen Seurojentalolle vie aikaa ja siksi on kyettävä selviytymään omatoimisesti tarvittavista ensitoimenpiteistä.

6.1 Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat

Seurojentalon uloskäynnit on merkitty jälkiheijastavilla vihreillä poistumisopasteilla.

Poistumisreittejä rakennuksesta on neljä: Pääovi, näyttämön takaovi sekä keittiön takaovi.

Yläkerrassa poistuminen ikkunasta ja kävelysiltaa myöten paloportaita alas.

Uloskäynnit ja niille johtavat kulkureitit tulee pitää aina esteettöminä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun rakennuksessa oleskelee suuria henkilömääriä.

Mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään, kaikki henkilöt tulee ohjata kootusti yhteiselle kokoontumispaikalle, jossa tarkistetaan, että kaikki ovat päässeet ulos rakennuksesta.

Kokoontumispaikkana toimii yläpiha (lipputangon ja kentän välinen alue).

6.2 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Seurojentalon vuokrannut vastaa omalta osaltaan tilaisuuden ajan sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta omien kykyjensä rajoissa. Omatoimisia ensitoimenpiteitä varten Seurojentalolla on alkusammutus- ja ensiapuvälineitä. Ks. kohta 8 Turvallisuusmateriaali.

Erityisen tärkeää on huolehtia avun opastamisesta paikalle! Huolehdi joku opastamaan palokuntaa /ambulanssia /poliisia Vanjärventien varteen riittävän matkan päähän ennen Seurojentalon liittymää.

Tilojen vuokraajan on huolehdittava, että koko tilaisuuden ajan pelastustie Seurojentalolle pidetään vapaana! Ajoneuvoja ei saa pysäköidä rakennukselle johtavalle ajoväylälle (pelastustielle), vaan rakennuksen pääoven eteen on oltava esteetön ajoväylä.

6.2.1 Suojautuminen

Seurantalolla ei ole omaa väestönsuojaa. Tilapäinen suojautuminen suoritetaan suojautumalla rakennuksen sisätiloihin sulkemalla ikkunat ja ovet sekä Seurojenntalon keittiön koneellinen ilmanvaihto. Tarkasta myös salin kattotuuletin.

7. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja turvallisuuskoulutus

Seurojentalon turvallisuudesta vastaa Ville-Veikko Lehtimäki.

Varahenkilönä toimii Mari Vainio.

Jokaisen tilaisuuden ja tapahtuman yhteydessä edellytetään vuokralaisen puolelta vastuuhenkilö, joka vastaa tilaisuuden järjestelyjen ja tilaisuuden aikana turvallisuudesta.

Seurojentalon edustaja käy tilan vuokraajan kanssa ennakolta läpi rakennuksen turvallisuuteen liittyvät seikat ja velvoittaa vuokralaisen tutustumaan pelastussuunnitelmaan ennalta.

8. Turvallisuusmateriaali

Rakennuksesta löytyy ensiapuvälineistöä keittiöstä.

Rakennuksessa on yhteensä kaksi käsisammutinta ja yksi sammutuspeite.

Käsisammuttimet löytyvät on eteisaulasta sekä keittiöstä.

Sammutuspeite sijaitsee keittiössä.

8.1 Käsisammuttimen käyttö

Käsisammuttimissa on etiketti, jossa on käyttöohje. Tutustu käyttöohjeeseen etukäteen.

• Pidä kahvojen alapuolelta kiinni

• Vedä sokka irti

• Lähesty palavaa kohdetta

• Ota letkun päästä kiinni

• Aloita sammuttaminen 3-5 metrin päästä

• Kohdista liekkien alaosaan

• Sammuta lyhyin suihkauksin

8.2 Sammutuspeitteen käyttö

• Vedä sammutuspeite nauhoista ulos pakkauksesta.

• Ota kiinni peitteen nauhoista tai nurkista.

• Suojaa kätesi peitteen alle.

• Voit suojata itseäsi myös astumalla jalalla peitteen alareunan päälle niin, etteivät liekit pääse peitteen alta kasvoille.

• Ojenna kädet suoraan eteenpäin.

• Lähesty paloa peitteen takana suojassa (ulkona tuulen suunnasta).

• Levitä peite rauhallisesti ja tiiviisti palon päälle tai ympärille.

• Pidä peitettä tiiviisti paikoillaan, kunnes olet varma, että tuli on tukahtunut

9. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

Tässä osiossa on kerrottu toimintaohjeet erilaisiin yllättäviin tilanteisiin. Ohjeisiin tulee tutustua ennalta, sillä tosipaikan tullen ei ole aikaa enää perehtyä ohjeisiin. Seurantalon poistumiskartat ja ohjeet hätäpuhelun soittamiseen löytyvät myös eteisaulan seinältä.

9.1 Hätäilmoituksen teko

Soita 112

Kerro nimesi ja mistä soitat

Kerro mitä on tapahtunut ja kuinka moni henkilö tarvitsee apua.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.

9.2 Toimintaohje sähkökatkon sattuessa

Sähkökatkot ovat jokseenkin yleisiä Vihdin alueella. Sähkökatko aiheuttaa Seurojentalolla ongelmia mm. valaistuksen, vedensaannin ja kylmälaitteiden toiminnan osalle. Sähkökatkoja varten keittiöön ja eteisaulaan on hankittu käsivalaisimia, joiden akut pidetään ladattuina.

Sähkökatkon sattuessa myöskään Seurojentalon porakaivon sähkötoiminen pumppu ei toimi, joten sähkökatkoksen sattuessa myös vedentulo katkeaa.

Mikäli sähkökatkos kestää pitkään tai epäilet muuta vikaa kuin sähköverkon yleistä jakeluhäiriötä, ilmoita siitä

9.3 Toimintaohje vesivahingon sattuessa

Vesivahingon sattuessa on pyrittävä sulkemaan veden pääsulku,tai sammuttaa pumppu mahdollisimman nopeasti. Veden pääsulku löytyy kellarista, nurkkahuoneesta Ks. sijainti liitteen pohjakuvasta. Sulakkeet päävirtataulusta.

Ilmoita vesivahingosta viipymättä

9.4 Toimintaohje tulipalon sattuessa

Pelasta

• Pelasta itsesi ja vaarassa olevat

• Varo hengittämästä savua

• Ohjaa ihmiset lähimmän poistumistien kautta ulos

• Mene kokoontumispaikalle yläpihalle (lipputangon luo)

Ilmoita

• Soita yleiseen hätänumeroon 112

• Kerro kuka olet, missä palaa, osoite ja kunta, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa

• Älä katkaise puhelua ilman lupaa

Sammuta

• Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna henkeäsi)

• Ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin

• Aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja levitä aine edestakaisella liikkeellä liekkien juureen

• Lopeta ruiskutus liekkien kadotessa.

Ehkäise

• Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat. Ovia ei saa lukita.

• Katkaise sähkölaitteista virta, mutta valaistusta ei saa sammuttaa

• Poista lähellä olevat tulenarat esineet, syttyvät aineet


Opasta

• Järjestä palokunnan opastus paikalle jo hyvissä ajoin Vanjärventieltä

• Pyri järjestämään palokunnan hyökkäysreiteillä olevat ajoneuvot ja muut esteet pois

• Ilmoita palokunnalle kadonneista henkilöistä, mahdollisista vaarallisista aineista sekä toiminalle tärkeistä laitteista

• Ole palokunnan apuna

9.5 Toimintaohje kaasuvaarassa

Kaasuvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, mutta Seurantalo ei ole väestöhälyttimen kuuluvuusalueella. Kaasuvaaran uhatessa

• Siirry sisälle. Pysy sisällä.

• Sulje ovet ja ikkunat sekä Seurantalon keittiön ilmanvaihtolaite.

• Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

• Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.

• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:

• Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi.

• Kuuntele radiota.

9.6 Toimintaohje säteilyvaarassa

Säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, mutta Seurantalo ei ole väestöhälyttimen kuuluvuusalueella.

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilyvaaran uhatessa

• Siirry nopeasti sisälle

• Sulje ikkunat ja ovet, sammuta Seurantalon keittiöstä ilmanvaihtolaite

• Toimi radion ohjeiden mukaan

• Suojaa ruoka ja vesi (kannet, muovipussit)

• Vältä ulkona liikkumista. Jos ulkona on välttämätöntä liikkua, käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia suusi edessä sekä suojavaatetusta. Sellaiseksi käy esimerkiksi hupullinen sadeasu ja kumisaappaat.

• Joditabletteja otetaan vain viranomaisten suosituksesta

9.7 Toimintaohjeet tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa

Ensiapuvälineet löytyvät seurojentalon keittiöstä..

9.7.1 Tajuton, mutta hengittävä henkilö

Tajuton voi tukehtua, jos hän makaa selällään.

Kun näet maassa makaavan henkilön

• Selvitä ensimmäiseksi, saatko hänet hereille.

• Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112 ja noudata annettuja ohjeita.

• Tarkista hengittääkö tajuton.

• Jos hän hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen jatkumisen varmistamiseksi. Näin kieli ei tuki hengitysteitä ja oksennukset sekä muut eritteet valuvat suusta ulos.

Tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon

• Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi rinnan päälle.

• Nosta takimmainen polvi koukkuun.

• Tartu kiinni autettavan hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon.

• Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.

• Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.

• Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.

• Tarkkaile autettavan hengitystä ja mahdollista heräämistä kunnes saat ammattiapua.

9.7.2 Eloton henkilö - elvyttäminen

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee aika, joka kuluu sydämenpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen. Eloton ihminen näyttää kuolleelta, hengitys on pysähtynyt eikä verenkierron merkkejä ole.

• Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille. Ravistele ja kysy äänekkäästi "Oletko kunnossa, mitä on tapahtunut?"

• Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.

• Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.

• Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti? Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 sekuntia.

• Jos hän hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.

• Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintalasta painua alapäin 4-5 cm.

• Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin.

• Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.

Saatko elottomalta näyttävän hereille? Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.

Avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taaksepäin ja nostamalla leukaa. Tarkista, onko hengitys normaalia.

Jos autettava hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon.

Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Paina 30 kertaa rintalastan keskelle painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa.

Jatka puhaltamalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin. Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.

9.7.3. Verenvuoto

Suuri, näkyvä verenvuoto on tyrehdytettävä nopeasti.

• Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.

• Aseta henkilö pitkälleen.

• Jos verenvuoto on raajassa, kohota se.

• Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa sormin tai kämmenellä. Jos mahdollista, pane vuotokohdan päälle jokin vaate ennen kuin alat painaa. Jos autettava pystyy itse painamaan haavaa, kehota häntä tekemään se.

• Sido vuotokohta tai aseta tarvittaessa haavalle paineside.

• Jos verenvuoto edelleen jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia voimakkaasti kämmenellä.

• Seuraa autettavan tilaa ja anna oireenmukaista ensiapua.

9.7.4 Rintakipu

Rintakipuun on aina suhtauduttava vakavasti. Kovan, puristavan rintakivun tavallisin syy on sydäninfarkti. Kipu voi säteillä käsivarteen, kaulalle, lapaluiden seutuun tai hartioihin. Henkilö on tuskainen, kylmännihkeä ja usein pahoinvoiva. Diabeetikoilta ja vanhuksilta ei sydäninfarktille tyypillisiä oireita voida aina selvästi havaita.

Toimi näin rintakiputilanteissa

• Soita hätänumeroon 112, jos aikaisemmin terveellä henkilöllä on rintakipuja tai, jos henkilön 2-3 omaa nitroa eivät auta. Toimi hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

• Pane rintakipuinen puoli-istuvaan asentoon ja rauhoita.

• Jos hän menee elottomaksi, soita uudelleen hätäkeskukseen ja kerro muuttuneesta tilanteesta.

• Aloita puhallus- ja paineluelvytys.


9.7.5 Aivoverenkierron häiriöt

Tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistossa ovat sairastuneelle hätätilanteita. Ennakoivina oireina voivat olla pahoinvointi ja voimakas päänsärky. Muita oireita ovat äkillinen toispuolinen halvaus, suupieli roikkuu sekä nieleminen ja puhe ovat vaikeaa. Tajunnan tasossa voi tapahtua muutoksia.

• Soita hätänumeroon 112.

• Käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon.

• Valvo hengitystä ja verenkiertoa.

• Jos autettava menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys.

9.7.6 Myrkytykset

• Jos epäilet myrkytyksen mahdollisuutta tai haluat neuvoja tai toimintaohjeita, soita Myrkytystietokeskukseen, puh. (09) 471 977 (24 t/vrk) tai puhelinvaihde (09) 4711.

• Hätätilanteessa soita 112.

• Käännä tajuton, hengittävä henkilö kylkiasentoon.

• Jos hän menee elottomaksi, aloita puhallus- ja paineluelvytys.

Yleinen toimintavelvollisuus

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Huolellisuusvelvollisuus

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Varovaisuus tulen käsittelyssä

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

 

Seurojentalon vuokraus

Vuokraamme tiloja juhlakäyttöön pääasiassa oman kylän asukkaille sekä Vanjärvi-seuran yhteistyökumppaneille sekä muille yhdistyksille ja yrityksille kokous- ja tapahtumakäyttöön.

Siivousohjeet

Kulttuurin kierrätyshylly

Laitetaan kulttuuri kiertämään!

Kuvia

Vanjärven Seurojentalo soveltuu monenlaisten tilaisuuksien järjestämiseen.